Banaby.hr   »   POSLOVNI UVJETI I ODREDBE

POSLOVNI UVJETI I ODREDBE

I. UVODNE ODREDBE

Ovi Uvjeti primjenjuju se na kupnju na internetskoj trgovini dostupnoj na www.banaby.hr

Uvjeti definiraju i određuju prava i obveze prodavatelja, a to je tvrtka Babynabytek s.r.o., sa sjedištem u Bukovcu 259, 739 85 Bukovec, ID: 294 41 102, porezni broj: CZ29441102, upisana u trgovački registar pod br. C 53377 kod Županijskog suda u Ostravi i kupca (kupca, potrošača).

Svi ugovorni odnosi sklapaju se u skladu sa zakonima Češke. Ako je ugovorna strana potrošač, odnosi koji nisu regulirani Uvjetima uređuju se Zakonom br. 89/2012 Coll., Građanskim zakonikom i Zakonom br. 634/1992 Coll. O zaštiti potrošača. Ako ugovorna strana nije potrošač, odnose koji nisu regulirani uvjetima poslovanja uređuje Zakon br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik.

II. DEFINICIJE

Prodavatelj je Babynabytek s.r.o., sa sjedištem u Bukovcu 259, 739 85 Bukovec, matični broj: 294 41 102, upisan u Trgovački registar pod br. C 53377 čuva se kod regionalnog suda, a Babynabytek s.r.o. je osoba koja pri sklapanju i izvršavanju ugovora djeluje u toku svoje poslovne djelatnosti. Riječ je o poduzetniku koji izravno ili preko drugih poduzetnika isporučuje proizvode ili usluge kupcu.

Potrošač naše internetske trgovine dostupne na www.babynabytek.cz je onaj koji kupuje. S obzirom na primjenjivo zakonodavstvo, razlikuje se kupac koji je potrošač i kupac koji nije potrošač.

Potrošač koji kupuje ili samo potrošač, svaka je osoba koja izvan okvira svoje djelatnosti ili izvan neovisnog obavljanja svoje profesije, sklapa ugovor s poduzetnikom ili na drugi način djeluje.

Kupac koji nije potrošač je poduzetnik. Poduzetnikom se smatra i svaka osoba koja sklapa ugovore u vezi sa svojim poslom, proizvodnjom ili sličnom djelatnošću ili samostalnim obavljanjem svoje profesije, ili osoba koja djeluje u ime poduzetnika.

Pod robom se podrazumijeva svaka roba ili usluga ponuđena kupcima putem internetske trgovine na www.banaby.hr.

III. UGOVOR O KUPNJI

Ako je kupac potrošač, prijedlog za sklapanje ugovora o kupnji (ponuda) je postavljanje ponuđene Robe od strane dobavljača na web stranicu www.banaby.hr, kupoprodajni ugovor nastaje slanjem ponude Kupca - Potrošača i prihvaćanjem narudžbe od strane dobavljača. Dobavljač će Kupcu bez odgađanja potvrditi ovo prihvaćanje slanjem informativnog e-maila , na navedeni email, međutim ova potvrda ne utiče na nastanak ugovora.

Dobiveni ugovor (uključujući ugovorenu cijenu) može se promijeniti ili otkazati samo dogovorom stranaka ili na pravnim osnovama.

Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućeno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu, također u pogledu sposobnosti kupca da otkrije i ispravi pogreške uzrokovane unosom podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Pošalji".

Ako kupac nije potrošač, prijedlog za sklapanje ugovora o kupnji je narudžba za robu koju je kupac poslao, a sam kupoprodajni ugovor zaključuje se u trenutku potvrde primitka kupčevog prijedloga od strane prodavatelja putem e-maila. U slučaju da kupac koji nije potrošač prilikom narudžbe unese pogrešan kontakt e-pošte, prodavatelj ga o tome obavještava telefonom i potvrđuje primitak svog prijedloga. U trenutku takve obavijesti nastaje ugovor.

Zaključivanjem Ugovora o kupnji, Kupac potvrđuje da je pročitao i suglasan je s ovim Uvjetima i odredbama, uključujući i postupak za žalbe. Kupac je unaprijed upozoren na ove uvjete i odredbe te postupak reklamacije prije nego što je narudžba napravljena i ima priliku s njima se upoznati.

Rok za rješavanje reklamacija se odgađa ako prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelovi robe, drugi dokumenti itd.). Prodavatelj je dužan zatražiti kompletiranje dokumenata od Kupca u najkraćem mogućem roku. Razdoblje se od tog datuma obustavlja dok kupac ne dostavi tražene dokumente.

Između ostalog, Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio prije sklapanja ugovora o kupnji, temeljenog na sporazumu s Kupcem, u sljedećim slučajevima: Roba se više ne proizvodi ili neisporučuje ili se cijena dobavljača znatno promijenila. Ako je kupac već platio ukupni ili dio kupoprodajne cijene, taj iznos bit će prebačen na njegov račun i ugovor o kupnji neće biti zaključen.

Kupac izjavljuje da su svi podaci navedeni u narudžbi točni, istiniti, potpuni i valjani u trenutku slanja narudžbe.

Pokloni koji se daju besplatno ne podliježu nikakvim pravima potrošača. Takva roba obuhvaćena je darovnim ugovorom i važeće zakonodavstvom Češke Republike.

Nijanse boja na slikama kao i oblici mogu se razlikovati od stvarnosti (zbog tehničkih razloga, postavki monitora, starosti, osvjetljenja prostorije, kuta fotografije itd.). Fotografija je ilustrativnog karaktera, dekoracija nije uključena, osim ako nije navedeno drugačije.

IV. UVJETI CIJENE I PLAĆANJA

Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema ugovoru o kupnji na sljedeće načine:

 • bezgotovinskom kreditnom karticom Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic u internetskoj trgovini www.banaby.hr
 • Prodavatelj ne zahtijeva da kupac uplati depozit ili drugo slično plaćanje. To ne dovodi u pitanje sljedeće odredbe Uvjeta koje se odnose na obvezu plaćanja unaprijed. U slučaju gotovine na isporuci, kupovna cijena plaća se po primanju robe.

U iznimnim slučajevima Prodavatelj ima pravo zahtijevati plaćanje cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja robe Kupcu. Odredbe članka 2119. stavka 1. Zakona br. 89/2012, Građanski zakonik, Coll., ne primjenjuju se. Popust na cijenu robe koju prodavač nudi kupcu ne može se kombinirati.

Narudžbe se mogu otkazati telefonom ili e-poštom u roku od 24 sata od narudžbe na info@banaby.hr. Moguće je i otkazati narudžbu prije otpreme. Nakon otpreme narudžbe, poštarina će biti naplaćena u cijelosti, kako je navedeno u narudžbi. Ovaj račun će izdati računovodstveni odjel tvrtke i poslati na adresu primatelja. Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to općenito obvezujućim zakonskim propisima, Prodavatelj će Kupcu izdati porezni dokument - račun za izvršeno plaćanje na temelju kupoprodajnog ugovora.

Prodavač je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun izdaje prodavač kupcu nakon plaćanja robe i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.

Prodavatelj zadržava pravo zatražiti isplatu predujma. Za netipične narudžbe robe, predmete koji inače nisu na zalihama i narudžbe s većim iznosom potrebno je unaprijed platiti.


V. PRAVA VLASNIŠTVA

Prodavatelj ostaje vlasnik Robe sve dok je Kupac ne plati u cijelosti. Međutim, rizik od oštećenja robe prelazi na kupca nakon njegovog primitka. Za oštećenje pri transportu, prodavatelj ne snosi odgovornost I to ne utiče na obavezu kupca da plati kupoprodajnu cijenu, osim ako prodavatelj nije prouzročio štetu kršenjem svoje obveze.

VI. DOSTAVA

Ako je prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi prema ugovoru o kupnji, kupac je dužan preuzeti robu po isporuci. Roba se smatra isporučenom u trenutku kad ju je preuzeo Kupac ili osoba ovlaštena za to ili je predata prvom prijevozniku radi prijevoza Kupcu, ako je dogovoreno da roba bude poslana Kupcu.

Ako se ugovorne strane slože, prodavatelj će organizirati prijevoz robe kupcu ili robe na potrebnu adresu. U slučaju da mjesto isporuke robe nije normalno dostupno za prijevoz robe (neprohodna cesta ili zabranjen ulaz na mjesto isporuke itd.), Kupac je dužan prethodno obavijestiti prodavatelja o tome da nije dostupno mjesto isporuke. Ako to ne učini, dužni su mu nadoknaditi štetu nastalu uslijed komplikacija nastalih prilikom isporuke robe.

Kupac je dužan odmah nakon primitka robe pregledati robu i utvrditi nedostatke, ukoliko ih je, očito, uzrokovao prijevoznik, a šteta koju je prijevoznik uzrokovao ne može biti isključena zbog prirode štete, napišite odgovarajući protokol reklamacije prijevoznika. Ako isporučena roba očito ne odgovara narudžbi, Kupac ima pravo odbiti je prihvatiti. Ako je roba isporučena u originalnom pakiranju i raspakirana tek nakon primitka, kupac je obvezan pregledati odmah nakon raspakiranja. Ako se o načinu prijevoza dogovara na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza. Ostala prava i obveze strana u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izda prodavač.

Narudžbe poslane na banaby.hr šalju se samo u Hrvatsku.

VII. PRAVA KOJA PROIZILAZE IZ NEISPRAVNOG IZVRŠAVANJA

Prava i obaveze ugovornih strana vezano za materijalne nedostatke uređuju se odgovarajućim, općenito obavezujćim propisima (posebno se primjenjuju odredbe članka 1914 do 1925, članka 2099 do 2117 i članka 2161 do 2174 zakona br. 89/2012 Coll., građanskog zakona). Prodavatelj odgovara Kupcu za to da roba nema nedostatke prilikom preuzimanja te da u vrijeme kada je Kupac preuzeo robu:

 • roba ima svojstva koja su Strane ugovorile, a ako izostaje odredba, ona ima takva svojstva koja je Prodavatelj ili Proizvođač opisao ili koja je Kupac očekivao s obzirom na narav robe i na temelju oglašavanja koje oni provode;
 • roba je prikladna za svrhu koju Prodavatelj navodi za njezino korištenje ili za koju se roba te vrste obično koristi;
 • roba odgovara kakvoćom ili izvedbom dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kakvoća ili izvedba određena prema dogovorenom uzorku ili modelu;
 • roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili kakvoći;
 • roba ispunjava zahtjeve pravnih propisa Republike Hrvatske.

Ako postoji materijalni nedostatak, Potošač može zahtjevati isporuku nove stvari bez nedostatka, osim ako je to neprimjereno zbog priode oštećenja, ako se kvar odnosi samo na dio stvari Potrošač može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće može odstupiti od ugovora. Međutim, u zavisnosti od prirode oštećenja, ako je moguće otkloniti kvar bez nepotrebnog odgađanja, Potošač ima pravo na besplatno otklanjanje kvara. Potrošač ima pravo na isporuku nove stvari ili zamjenu dijela i u slučaju otklanjenog kvara, ako proizvod ne može pravilno koristiti zbog ponovnog pojavljivanja kvara nakon popravke ili zbog većeg broja oštećenja. U ovakvom slučaju Potrošač ima pravo i odstupiti od ugovora.

Ako Potrošač ne odustane od ugovora, ne iskoristi pravo na isporuku novog proizvoda bez nedostatka, pravo na zamjenu dijela ili uklanjanje nedostatka popravkom stvari, može zahtijevati sniženje cijene. Potrošač ma pravo na primjereni popust i u slučaju, da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod bez nedostatka, zamijeniti dio ili popraviti proizvod, kao i u slučaju, da Prodavatelj ne uspije popraviti situaciju u razumnom roku ili ako bi popravka Kupcu stvorila znatne poteškoće.

Prodavatelj će Kupcu pismeno potvrditi zaprimanje reklamacije ili će tražiti od Potošača da dostavi dodatne potrebne podatke. Rok za obradu reklamacije (žalbe) je 30 dana od njenog zaprimanja.

Pravo vezano uz materijalne nedostatke robe Kupcu ne pripada ako je Kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak, ili ako je Kupac sam uzrokovao nedostatak. Potrošač je ovlašten ostvariti pravo vezano uz materijalne nedostatke robe ako se nedostatak pojavi kod potrošačke robe tijekom dvadeset i četiri mjeseca od preuzimanja, osim ako nije drugačije navedeno. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od preuzimanja, podrazumeva se da je nedostatak postojao već u trenutku preuzimanja. Prodavac je dužan da obezbedi Kupcu reklamacijski obrazac, radi ostvarivanja prava vezanog uz materijalne nedostatke robe. Ostala prava i obaveze strana a u vezi odgovonosti Prodavatelja za materijalne nedostatke robe utvrđena su Reklamacijskim postupkom Prodavatelja.

VIII. PRAVO POTROŠAČA NA ODSTUPANJE OD UGOVORA

Ako je kupoprodajni ugovor zaključen komunikacijom na daljinu (u internetskoj trgovini), Potrošač ima pravo odstupiti od ugovora u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke, bez navođenja razloga (u slučaju kad je predmetom kupoprodajnog ugovora nekoliko vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok počinje zadnjim danom isporuke robe). Odstupanje od ugovora se Prodavatelju mora poslati u roku navedenom u prijašnjoj rečenici. Ako Potrošač želi odustati od ugovora u roku 14 dana, dužan je kontaktirati Prodavatelja i pismeno obavijestiti da odustaje od ugovora.

Kod odstupanja od ugovora, Potrošač je dužan navesti broj narudžbe, datum kupnje i broj računa potrebnog za povrat novca. Za odstupanje od ugovora Potrošač može iskoristiti obrazac koji je pružio Prodavatelj i koji je priložen ovim prodajnim uvjetima. Obavijest o odustanku od Kupoprodajnog ugovora mora biti Prodavatelju poslana na:

 • adresu e-pošte: info@banaby.hr

U slučaju da Kupac odustane od ugovora, Prodavatelj će vratiti novčana sredstva primljena od kupca (osim iznosa koji predstavlja dodatne troškove isporuke u slučaju da je Kupac tražio dostavu drugačiju od standardnog načina dostave, koji nudi Prodavatelj) u roku od četrnaest dana od odustanka od Kupoprodajnog ugovora od strane Potrošača, i to na isti način na koji ih je primio od Potrošača, osim ako se on i Kupac izričito ne dogovore o drugom načinu.

Prodavač također ima pravo vratiti transakciju koju je kupac vratio odmah čim je kupac je vratio robu ili na drugi način, sve dok kupac pristaje a kupcu ne nastaju daljnji troškovi.

Ako kupac odstupi od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj nije dužan vratiti novčana sredstva prije no što Kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju. Odredbe zakona o odstupanju od ugovora u zakonskom roku do 14 dana se ne smije shvatatii kao mogućnost besplatnog zajma robe. Potrošač je dužan Prodavatelju u roku 14 dana od odstupanja od ugovora vratiti sve što je stekao kupoprodajnim ugovorom. Ukoliko to nije moguće (npr. roba je u međuvremenu uništena ili istrošena), Potrošač mora osigurati novčanu naknadu u zamjenu za ono što ne može vratiti.

Ako je vraćena roba djelimično oštećena, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete nastale na robi te je ovlašten jednostrano zaračunati to pravo protiv Kupčeva prava na povrat kupoprodajne cijene. U ovom slučaju je Prodavatelj dužan dokazati štetu. Prodavatelj će Potrošaču vratiti samo sniženu kupoprodajnu cijenu. Na kupoprodajnu cijenu koja treba biti vraćena Kupcu, Prodavatelj može uračunati svoje stvarne troškove spojene s vraćenom robom.

Rok za odstupanje od ugovora traje 14 kalendarskih dana (ne radnih dana) i počinje teći sljedeći kalendarski dan nakon što je Potrošač primio robu, dok obavijest o odstupanja o ugovoru mora biti poslana dostavljaču najkasnije do zadnjeg dana ovog razdoblja. Potoršač nema pravo na odstupanje od ugovora na osnovu člana 1837 građanskog zakona, posebno u slučaju ugovora:

 • o pružanju usluga, koje su bile obavljene uz prethodnu saglasnost Potrošača, prije isteka roka za odstupanje od ugovora a Prodavatelj je prije zaključenja ugovora obavijestio Potrošača, da u ovom slučaju nema pravo na odstupanje od ugovora, o isporuci robe ili pružanju usluge, kojih cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu neovisno od volje Prodavatelja i do kojih može doći tijekom roka za odstupanje od ugovora
 • o isporuci robe koja je prilagođena po želji Potrošača ili za njegovu osobu (izrada po narudžbi); ovim se podrazumijeva i prilagođavanje boje po želji kupca,
 • o , popravci ili održavanju obavljenom na mjestu određenom na zahtjev Potrošača; međutim, ovo se ne primjenjuje u slučaju popravki ili isporuke rezervnih dijelova, koji nisu zahtjevani;
 • o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je Potrošač izvadio iz ambalaže, a iz higijenskih razloga je nije moguće vratiti;

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu za robu s oznakom "Trenutno nedostupno" u slučaju, da robu nije moguće dostaviti ili zamijeniti drugim modelom ili ako se značajno promijenila cijena a kupac to ne prihvati prije zaključenja kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj obaviještava Kupca o ovakvoj situaciji. Ako je Kupac platio dio ili cijelu narudžbu, novac će mu biti vraćen.

IX. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podaci o kupcu čuvaju se u skladu s važećim zakonodavstvom Češke, posebno sa Zakonom br. 101/2000 Coll. O zaštiti osobnih podataka. Sklapanjem ugovora, kupac pristaje na obradu i prikupljanje njegovih osobnih podataka u databazi Prodavatelja nakon uspješnog izvršavanja ugovora sve do njegove pismene izjave o neslaganju s ovom obradom. Kupac ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravljanje podataka, uključujući i druga zakonska prava koja se odnose na skupljanje i obradu osobnih podataka. Osobni podaci mogu se ukloniti iz databaze podataka na pisani zahtjev kupca. Osobni podaci kupca u potpunosti su zaštićeni od zlouporabe.

Prodavatelj može prilikom davanja pristanka obraditi takozvane "kolačiće" radi omogućavanja pružanja usluga informacijskog društva u skladu s odredbama Direktive 95/46 / EZ o "kolačićima" ili sličnim alatima i osigurati da kupci znaju podatke pohranjuju se u terminalnoj opremi koju koriste. Kupci imaju mogućnost odbijanja pohrane "kolačića" ili sličnih alata na svojim terminalnim uređajima, na primjer pokretanjem anonimne funkcije pregledavanja u svom pregledniku.

Prodavatelj može prilikom davanja pristanka obraditi tzv. kolačiće tako,da olakša pružanje usluga informacijskog društva u skladu s odrebama Direktive 95/46/ES o kolačićima i sličnih alata te osigurava da Kupac budu poznate informacije koje se pohranjuju u krajnjem uređaju koji koriste. Kupcu se pruža mogućnost odbijanja da kolačići ili drugi slični alati budu pohranjeni u njegov krajnji uređaj, npr. tako što će u svom internet pregledniku pokrenuti anonimno pregledavanje.

X. TROŠKOVI KORIŠTENJA SREDSTAVA KOMUNIKACIJE NA DALJINU

Kupac pristaje na korištenje sredstava kumunikacije na daljinu prilikom sklapanja ugovora o kupnji. Troškove nastale prema kupcu pri korištenju udaljenih sredstava za komunikaciju u vezi s sklapanjem Ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac,

XI. DRUGA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Prodavatelj nije obvezan nikakvim kodeksom ponašanja u odnosu na kupca u skladu s odredbama odjeljka 1826. st. 1e) zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakona. Žalbe potrošača uređeni su od strane prodavatelja putem adrese e-pošte info@babynabytek.cz ili telefonskim putem na broj +420 228 884 992. Prodavatelj će poslati informacije povodom kupčeve pritužbe na adresu e-pošte kupca ili telefonskim putem.

Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju poslovne dozvole. Ured za zaštitu podataka će nadzirati zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija prati, između ostalog, usklađenost s Zakonom br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača, kako je izmijenjen.

Kupac ovime preuzima rizik u skladu s Odjeljkom 1765. ćl. 2. zakona br. 89/2012 Coll., Građanskog zakona.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti i odredbe navedene na web stranici Prodavatelja, stupaju na snagu (primjenjuju se) od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Nakon što Prodavatelj potvrdi narudžbu Potrošača, smatra se da je ugovor sklopljen te narudbža arhivirana u svrhu ispunjenja ugovora a druge evidencije i njen status dostupne su kupcu. Ugovor o kupnji može se zaključiti na češkom jeziku ali može i na drugim jezicima, ako to nije razlog nemogućnosti sklapanja ugovora.

Kupac se obvezuje primiti informacije vezane uz prodavateljeve usluge ili poslovanje na adresu e-pošte kupca i pristaje primati komercijalnu komunikaciju od prodavatelja na adresu e-pošte kupca. Kupac kupnjom prihvaća uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima, koji su na snazi u trenutku kupnje proizvoda Prodavatelja, uključujući i cijenu naručene robe navedene u potvrđenoj narudžbi osim ako se u određenom slučaju ne dokaže drugačije. U slučaju da odnos utvrđen ugovorom o kupnji sadrži međunarodni (strani) element, ugovorne stranke su se složile da sporazum sklopljen između njih reguliraju primjenjiva zakonska pravila Češke. Ovo ne dovodi u pitanjeprava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih pravila.

Ako bilo koja od odredbi ovih uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, umjesto takve nevažeće ili neučinkovite prirode upotrebljava se nova odredba koja ima što je moguće bliže značenje nevžećoj ili neučinkovitoj odredbi. Nevažnost ili neučinkovitost neke odredbe ne dovodi u pitanje valjanost preostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili ovih uvjeta i odredbi zahtjevaju pismeni oblik. Prilog Općih prodajnih uvjeta je i primjer obrasca za odstupanje od ugovora. Ovi uvjeti i odredbe mogu biti promijenjeni ili izmijenjeni od strane prodavatelja. Ove izmjene ne dovode u pitanje prava i obveze koje proizilaze iz narudžbi zaprimljenih tijekom važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.

Sporovi koji mogu nastati iz sporazuma sklopljenih između ugovornih stranka, se najprije rješavaju pomirenjem na temelju načela poštenja i dobrih manira. Ako sporazum ne uspije, izvanparnično rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji prema ovim Uvjetima i odredbama obavljat će Češka trgovinska inspekcija, sa sjedištem u Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adresa: adr@coi.cz web stranice: adr.coi.cz. Potrošač može koristiti i online platformu za rješavanje sporova koju je postavila Europska komisija: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Promjene Uvjeta i odredbi su na snazi od dana objavljivanja na web stranici.

Sukladno Zakonu o evidenciji prodaje, Prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Također je dužan zaprimljenu prodaju prijaviti online kod poreznog organa, u slučaju tehničkog kvara najkasnije do 48 sati.

Kontakt podaci prodavatelja:

Skladište: Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, Bocanovice 73991
Sjedište: Babynabytek s.r.o., Bukovec 259, 739 85 Bukovec
Objavljeno dana 20. 9. 2018.

Reklamacijski poredak: ovdje