Banaby.hr   »   Postupak za podnošenje prigovora

Postupak za podnošenje prigovora

Ovaj Postupak za podnošenje prigovora je pripremljen u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 zb. Građanskog zakona i Zakona br. 634/1992 zb. Zakona o zaštiti potrošača, sukladno njihovim izmjenama (u daljnjem tekstu: „Zakon“) a koji se primjenjuje na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu "roba"), za koju kupac ima pravo tražiti odgovornost prodavatelja za neispravnosti u periodu trajanja jamstva (u daljnjem tekstu "prigovor").

Potrošač/kupac je svaka osoba koja izvan djelokruga svoje poslovne djelatnosti ili izvan dosega neovisnog obavljanja svoje profesije, zaključuje ugovor s prodavateljem ili na neki drugi način posluje s njim.

Prodavatelj je trgovačko društvo Babynabytek s.r.o., sa sjedištem u Bukovecu 259, 739 85 Bukovec, IČ: 294 41 102, DIČ: CZ29441102, upisano u Trgovački registar pod aktom br. C 53377 čuvan od strane Regionalnog suda u Ostravi. Babynabytek s.r.o. je pravna osoba koja prilikom sklapanja i obavljanja ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti. Radi se o poduzetniku koji Kupca opskrbljuje proizvodima ili pruža usluge izravno ili preko drugih poduzetnika.

Klijent naše internetske trgovine je Potrošač ili Kupac, koji prilikom sklapanja i ispunjavanja ugovora djeluje u okviru svog poslovanja ili druge poduzetničke djelatnosti.

Neispravnost robe

Prodavatelj jamči potrošaču da kupljeni proizvod po primitku nema kvarova ili nedostataka. Posebice, prodavatelj je odgovoran da u periodu preuzimanja kupljenog proizvoda od strane kupca, taj proizvod,

  • ima karakteristike dogovorene između stranaka, a ako ne postoji ugovor, one karakteristike koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja od strane prodavatelja/proizvođača,
  • prikladan za svrhu koju je prodavač naveo za njegovu upotrebu ili za koju se obično koristi takav predmet,
  • po kvaliteti ili dizajnu odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
  • je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini, i
  • udovoljava važećim zahtjevima zakonodavstva Republike Češke.

Prava potrošača u slučaju neispravnosti

Ako proizvod nema gore navedene karakteristike, potrošač ima pravo zatražiti isporuku novog proizvoda bez nedostataka, osim u slučaju da je takav čin nesrazmjeran zbog prirode neispravnosti proizvoda. Ako je samo dio proizvoda neispravan/oštećen, potrošač može tražiti zamjenu dijela; a ako to nije moguće, potrošač se može povući iz ugovora.

Međutim, ako je takav čin nesrazmjeran zbog prirode oštećenja, posebice ako se kvar može popraviti bez nepotrebne odgode, potrošač ima pravo na besplatnu popravku.

Potrošač/kupac nema pravo na bilo što od gore navedenog, ako je prije preuzimanja proizvoda znao da isti ima nedostatak, ili ako je potrošač/kupac sam prouzrokovao nedostatak/oštećenje.

Rokovi

Kupac ima pravo prijaviti nedostatak na kupljenom artiklu u roku od dvadeset četiri mjeseca od kupnje. Ako oštećenje/neispravnost postane očito u periodu od šest mjeseci od kupnje, smatra se da je predmet bio neispravan u trenutku kupnje.

Jamstveni rok započinje kada kupac prihvati artikal/e. Jamstveni rok za potrošača/kupca iznosi 24 mjeseca. Za kupca koji prilikom sklapanja i ispunjavanja ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti, jamstveni rok iznosi samo 12 mjeseci. Jamstveni rok produžava se za period unutar kojeg su artikli bili pod jamstvenom popravkom. U slučaju zamjene artikla, počinje novi jamstveni rok.

Ostale odredbe

Odgovornost koju prodavatelj snosi za kvarove ili nedostatke na proizvodu ne odnosi se u slučaju habanja uzrokovanog uobičajenom uporabom proizvoda, u slučaju kada se proizvod prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, u slučaju prodaje korištenog proizvoda prilikom kojeg nedostatak odgovara habanju uzrokovanim upotrebom, ili iz nedostatka koji proizlazi iz prirode stvari.

Na zahtjev kupca, prodavatelj je dužan dostaviti pisanu potvrdu obveza koje proizlaze zbog neispravnog funkcioniranja proizvoda u mjeri predviđenoj zakonom (jamstveni list). Ako situacija dopušta, dovoljno je izdati kupcu dokaz o kupnji (račun) umjesto jamstvenog lista, koji mora sadržavati iste podatke kao i jamstveni list. Jamstveni list mora sadržavati ime i prezime ili poslovno ime prodavatelja, ID broj, sjedište (u slučaju pravne osobe) ili prebivalište (u slučaju fizičke osobe). Ako je jamstveni period duži od zakonskog jamstva, prodavatelj mora navesti uvjete i razmjer produljenja jamstva u jamstvenom listu.

Potrošač se ima pravo povući iz ugovora u svim slučajevima predviđenim zakonom. Povlačenje iz ugovora je na snazi od trenutka uručenja prodavatelju Izjave o povlačenju iz ugovora, i ako su ispunjeni svi potrebni zakonski uvjeti. U slučaju povlačenja iz ugovora, ugovor se otkazuje od početka i stranke su dužne vratiti sve što su osigurale ovim ugovorom. U slučaju otkazivanja ugovora zbog iskorištavanja prava proizašlih iz odgovornosti za neispravnosti, kupac vraća artikle/usluge koje nudi prodavatelj samo u onoj mjeri u kojoj je to objektivno moguće u datoj situaciji.

Rješavanje pritužbi

Kupac ispunjava obrazac za prigovore na web stranici www.babynabytek.cz (za bržu obradu vaše žalbe preporučujemo ovu online opciju) ili šalje printanu verziju obrasca za prigovore zajedno s robom na adresu skladišta prodavatelja/centra za kupce na: Babynabytek sro, Bocanovice 116, 739 91 Bocanovice. Prodavatelj će na e-mail adresu kupca navedenu u obrascu poslati obavijest o primitku obrasca za prigovor, ili će postaviti dodatna pitanja ako obrazac za prigovor nije ispunjen. Ako se zahtjev odnosi na predmete koje je potrebno poslati proizvođaču na popravak ili ako kupac ne želi da se njemu dostavi zamjenski dio, kupac će poslati predmet na adresu skladišta/korisničkog centra, koja je navedena iznad.

Prodavatelj šalje prigovor Proizvođaču, a nakon što primi odgovor Proizvođača, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o načinu rješavanja prigovora, kao i o daljnjem postupanju.

Prigovori, uključujući uklanjanje nedostataka, moraju se riješiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije 30 dana od dana prigovora, osim ako se prodavatelj i kupac međusobno ne usuglase o duljem razdoblju. Nakon isteka ovog razdoblja, kupcu se daju ista prava kao u slučaju da je došlo do materijalne povrede ugovora.

 

Rok za rješavanje prigovora suspendira se ako prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelovi artikla, ostala dokumentacija itd.). Prodavatelj je dužan zatražiti dodatnu dokumentaciju od kupca u najkraćem mogućem roku. Rok se od tog datuma suspendira do trenutka dostave traženih dokumenata od strane kupca. U situacijama kada je potrebno robu poslati Prodavatelju ili servisnom centru, kupac će u svom interesu osigurati da je roba upakirana u prikladnu zaštitnu ambalažu koja ispunjava zahtjeve prijevoza lomljive robe, te će uključiti sve dijelove/pribor i označiti pošiljku odgovarajućim simbolima.

Servisni centar će tražiti od kupca da prihvati popravljenu robu nakon što je prigovor uredno riješen.

Pravo na zahtijevanje jamstva je okončano u slučaju neprofesionalne ugradnje ili nepravilne uporabe robe, kao i u slučaju nepravilnog rukovanja, tj. posebno kada se roba koristi u uvjetima koji ne odgovaraju parametrima navedenim u dokumentaciji.

Tijekom svakog posjeta servisnog tehničara kupcu potrebno je izdati izvještaj o otkrivenim nedostatcima i njihovom otklanjanju. Bez takvog izvještaja, posjet servisnog tehničara se ne uzima u obzir.

U slučaju povlačenja iz kupoprodajnog ugovora ili davanja popusta, odgovarajuća svota se vraća kupcu na bankovni račun ili novcem u gotovini u registriranom uredu tvrtke ili u prostorijama prodavatelja.

Kupac je odmah nakon prihvaćanja prijavljene robe dužan pregledati robu u svrhu uočavanja bilo kakvih nedostataka. U slučaju da se zbog načina oštećenja proizvoda ne može isključiti odgovornost prijevoznika, kupac evidentira štetu na izvješću o prigovoru prijevoznika.

Kupac je dužan prijaviti prijevozniku ili prodavatelju nedostatke uzrokovane od strane prijevoznika u roku od 3 dana od primitka predmeta. Kupac pruža prijevozniku ili prodavatelju foto dokumentaciju oštećene robe, transportnu ambalažu i naljepnice koje ambalaža sadrži. Neispravnosti uzrokovane od strane prijevoznika, koje se od strane kupca potražuju nakon isteka trodnevnog razdoblja od primitka robe, neće se uzimati u obzir.

 

Završne odredbe

Ovaj Postupak za podnošenje prigovora stupa na snagu 14. svibnja 2014. Zadržavamo pravo na izmjene Postupka za podnošenje prigovora.

Obrazac za prigovor